Regulamin

Postanowienia ogólne

 • Rezerwacja sali w CENTRUM TAŃCA BLANKA WINIARSKA (zwana dalej: CENTRUM) jest równoznaczna z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 • Osoba korzystająca z sali (zwana dalej: Klientem) w CENTRUM zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu i bierze na siebie pełną odpowiedzialność za swoje postępowanie niezgodne z jego treścią.
 • W przypadku osoby niepełnoletniej, Regulamin dotyczy jej prawnych opiekunów.
 • Treść niniejszego Regulamin może ulec zmianie. O wszelkich zmianach w treści niniejszego Regulaminu Klient zostanie poinformowany poprzez umieszczenie przez CENTRUM na stronie internetowej CENTRUM TAŃCA BLANKA WINIARSKA stosownej informacji dotyczącej zmiany treści Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie internetowej CENTRUM przez okres 14 kolejnych dni kalendarzowych. Poinformowanie o zmianie treści Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionej treści Regulaminu.

Rezerwacja sali

 • Rezerwacji sali w CENTRUM należy dokonać drogą telefoniczną, dzwoniąc na numer zamieszczony na stronie WWW.TANIECPOZNAN.PL lub drogą mailową na adres CENTRUM@TANIECPOZNAN.PL LUB BIURO@TANIECPOZNAN.PL
 • Przy dokonywaniu rezerwacji należy podać imię i nazwisko, telefon kontaktowy, adres e-mail osoby dokonującej rezerwacji oraz określić dokładny termin rezerwacji, wraz z określeniem jej dokładnych godzin.
 • Liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń w połączeniu z terminowym opłaceniem rezerwacji.
 • Rezerwując salę w CENTRUM przyjmujecie Państwo do wiadomości, że Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z zasadami opisanymi w dziale „Bezpieczeństwo danych osobowych” w dalszej części Regulaminu.
 • Jeżeli chcą Państwo otrzymywać informacje o naszej działalności w ramach prowadzonego przez CENTRUM marketingu bezpośredniego drogą elektroniczną i telefoniczną, konieczne jest wyrażenie zgody na przekazywanie informacji przy wykorzystaniu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Płatności za użytkowanie Centrum

 • Płatności za rezerwację CENTRUM są dokonywane z góry zgodnie  z aktualnym cennikiem.
 • W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji z rezerwacji wcześniej opłaconej, wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.

Zasady korzystania z wykupionego pakietu

 • Wykupiony pakiet jest ograniczony czasowo, co oznacza, że ważny jest przez 60 kolejnych dni, licząc od dnia, na który rezerwacja została dokonana, z wyłączeniem dni wolnych ustalonych przez Centrum.
 • W przypadku uzasadnionej nieobecności (choroba potwierdzona zwolnieniem lekarskim, wypadki losowe) wykupiony pakiet może zostać wydłużony. Przedłużenie pakietu jest możliwe tylko w przypadku zgłoszenia zaistniałej sytuacji w ciągu 5 dni od dnia wystąpienia uzasadnionej nieobecności.

Odwołanie rezerwacji

 • Z powodów niezależnych od Centrum, Centrum zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji. W powyższym przypadku osoby, które dokonały wpłat mają prawo do zwrotu pełnej kwoty za rezerwację lub wykorzystania wejścia w innym terminie.
 • Klient ma prawo do zmiany rezerwacji wyłącznie po zgłoszeniu tego faktu najpóźniej na 24 godzin przed planowaną rezerwacją.

Bezpieczeństwo fizyczne

 • Na sali tanecznej podczas danej godziny mogą przebywać jedynie osoby, które znajdują się na liście Klientów.
 • Korzystanie z sali należy zaczynać i kończyć punktualnie zgodnie z dokonaną rezerwacją. 
 • Za zachowanie, które innym Klientom przeszkadza w korzystaniu z Centrum Manager Centrum ma prawo wyprosić Klienta z sali.
 • Na terenie Centrum obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz posiadania i zażywania środków odurzających.
 • Na teranie Centrum obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt, rowerów oraz innych pojazdów mechanicznych.
 • Na terenie Centrum obowiązuje zakaz wnoszenia jedzenia i napojów, z wyjątkiem napojów w butelkach plastikowych zakręcanych.
 • Na salę taneczną można wejść wyłącznie w obuwiu zamiennym, odpowiednim do wybranego rodzaju zajęć. (Osoby trenujące taniec towarzyski zobowiązane są do nakładania „ochraniaczy” na obcasy.)
 • Centrum nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki uczestników zajęć (np. kontuzje) powstałe na terenie Centrum.
 • Przed rezerwacją sali Centrum każdy Klient powinien we własnym zakresie skontrolować stan zdrowia.
 • Centrum nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe oraz każde inne pozostawione na jej terenie.
 • Za szkody na terenie Centrum powstałe w wyniku celowego działania klienta, klient ponosi pełną odpowiedzialność (w tym finansową).
 • Obiekt Centrum objęty jest monitoringiem wizyjnym, który swoim zasięgiem obejmuje sale taneczne, korytarze oraz wejście do pomieszczeń Centrum, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia w obszarze objętym monitoringiem. Poza zasięgiem monitoringu pozostają miejsca wymagające zapewnienia intymności osobom korzystającym z obiektu Centrum, m.in. przebieralnie i toalety. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane w ramach monitoringu wizyjnego przysługują uprawnienia wskazane w pkt 11 działu Bezpieczeństwo danych osobowych w dalszej części Regulaminu.

Własność intelektualna

 • Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów stanowiących własność Centrum, w tym wykorzystywania materiałów publikowanych na stronie internetowej lub na portalach społecznościowych Centrum, bez uprzednio wyrażonej zgody Centrum.
 • Wykonywane przez Klientów albo osoby trzecie zdjęcia i nagrania pomieszczeń Centrum oraz znajdujących się w nich osób nie stanowią własności Centrum. Wykonywanie, publikowanie i udostępnianie przez te osoby zdjęć i nagrań odbywa się na ich własną odpowiedzialność.

Bezpieczeństwo danych osobowych

 • Przetwarzanie danych osobowych przez Centrum odbywa się w oparciu o i zgodnie z zasadami, określonymi w art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (DZ.U.UE.L.2016.119.1.) („RODO”) oraz ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 z ew. późn. zm.).
 • Administratorem danych osobowych jest Centrum Tańca Blanka Winiarska z siedzibą w Rokietnicy, ul. Słoneczna 12, 62-090, NIP: 972-104-98-28 Kontakt z Administratorem danych następuje pod adresem e-mail: biuro@taniecpoznan.pl
 • Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w związku z oraz na potrzeby:
  • zawarcia umowy oraz świadczenia usług stanowiących przedmiot umowy,
  • zapewnienia zgodności ze wszelkimi właściwymi wymogami, wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  • obsługi administracyjnej umowy, zapewnienia zgodności z politykami wewnętrznymi oraz analizami ryzyka, zarządzania stosunkami z klientami;
  • korzystania z systemów i aplikacji (wewnętrznych i udostępnianych przez stronę trzecią) dla potrzeb obsługi infrastruktury informatycznej,
  • informowania o działalności Warsztatowni, w tym dla celów marketingu bezpośredniego,
  • zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia w obszarze objętym monitoringiem wizyjnym.
 • Przetwarzanie danych następuje na następujących podstawach:
  • niezbędności dla wykonania postanowień umowy oraz podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy (np. czynności związane z rezerwacją sal) ( art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
  • niezbędności dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Warsztatowni, jakim są: dochodzenie oraz obrona przed roszczeniami, zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia w obszarze objętym monitoringiem, jak również realizacja celów marketingu bezpośredniego ( art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • niezbędności dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów osób trzecich, które wykażą potrzebę uzyskania dostępu do danych (dot. to głównie nagrań z monitoringu w przypadku powstania szkód na osobie i na mieniu osób trzecich) (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • niezbędności dla wykonania obowiązków prawnie ciążących na Administratorze danych, a wynikających m.in. z ustaw podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  • wyrażonej uprzednio zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku na stronie internetowej www.taniecpoznan.pl oraz na fanpage Centrum w serwisach internetowych, np. Facebook (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 • Korzystamy również w celach marketingowych z produktów serwisów internetowych takich jak Google, Facebook oraz ich aplikacji i produktów, np. Messenger, Instagram, Youtube, które umożliwiają przetwarzanie danych osobowych. Tylko niektóre funkcjonalności tych serwisów umożliwiają nam pozyskanie danych osobowych, np. w razie polubienia naszego fanpage, dodania komentarza lub nawiązania kontaktu poprzez Messenger. Poza tym przetwarzany zanonimizowane dane dotyczące osób odwiedzających nasze profile w tych serwisach, w funkcjonalnościach określanych jako statystyki, w sposób uniemożliwiający ustalenie tożsamości użytkownika. Dotyczy to zarówno osób zarejestrowanych na Facebook czy Google, jak również osób, które nie są użytkownikami tych serwisów oraz ich produktów. Współpraca z tymi podmiotami nie będzie stanowiła dla Centrum podstaw do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania, o których mowa w pkt 14. Wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Centrum Państwa wizerunku w serwisach internetowych, jak również korzystanie z funkcjonalności tych serwisów, umożliwiających publiczne prezentowanie informacji o osobie np. komentującej naszą aktywność w tych serwisach będzie łączyło się z ujawnianiem danych osobowych innym osobom odwiedzających nasze fanpage, bez względu na to, czy są zarejestrowanymi użytkownikami tych serwisów, czy nie posiadają kont w tych serwisach. Ujawniane będą te dane, które zostały przez Państwa upublicznione w danym serwisie jako użytkownika tych serwisów.
 • Przetwarzanie danych osobowych przez Centrum może dotyczyć przedstawicieli, pracowników, członków zespołów projektowych, dostawców i współpracowników Klienta, a także obejmować dane osobowe zawarte w informacjach pozyskanych przez Centrum w związku z wykonywaniem postanowień umowy.
 • Dane osobowe mogą zostać przekazane do oraz mogą być przetwarzane przez:
  • pracowników i współpracowników Administratora danych, którzy są uprawnieni do przetwarzania danych osobowych na podstawie upoważnień lub umów powierzenia przetwarzania danych osobowych,
  • firmy zewnętrzne zapewniające m.in. obsługę kadrową, księgową oraz prawną, ochronę obiektu Centrum, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych na podstawie umowy.

Co do zasady współpracujemy stale z tymi samymi firmami, jednak ze względu możliwość ich zmian, informacje o firmach, które aktualnie z nami współpracują udostępniamy na każde zapytanie Klienta. Pytanie o to proszę kierować do Administratora danych pod adresem wskazanym powyżej.

Opisane powyżej przekazywanie i ujawnianie danych osobowych podmiotom, z którym współpracujemy będzie miało miejsce, tylko jeżeli i wyłącznie w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne do celów wskazanych w pkt 3 niniejszego działu.

 • Co do zasady dane osobowe nie są przesyłane poza obszar EOG, jednak, jeżeli Klient wybiera formę kontaktu poprzez niektóre serwisy internetowe, których serwery znajdują się poza obszarem Europy, dane te mogą być przesyłane poza obszar EOG. Dotyczy to w szczególności serwisu Facebook i Google oraz ich aplikacji i produktów takich jak Messenger, Instagram, Youtube. Serwisy powołują się na przepisy prawa międzynarodowego oraz decyzje Komisji Europejskiej stwierdzające odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów, w stosownych wypadkach.
 • Wszystkie dane osobowe, przekazane przez Klienta są przechowywane przez cały okres obowiązywania umowy, jak nie dłużej niż przez okres 6 (sześciu) lat od wygaśnięcia stosunku umownego, a w razie szkód poza kontraktowych – 6 (sześciu) lat od dnia ustalenia szkody i osoby obowiązanej do jej naprawienia, z zastrzeżeniem wymogów wynikających z odpowiednich przepisów prawa, w tym regulacji dotyczących zapobieganiu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu lub innych właściwych, powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 • Monitoring wizyjny nagrywa obraz w sposób ciągły, po upływie 3 tygodni zapis jest automatycznie usuwany. W razie zaistnienia incydentów dotyczących bezpieczeństwa poszczególne fragmenty zapisu mogą być przechowywane przez czas niezbędny dla osiągnięcia celu ich przetwarzania.
 • Osoba, będąca podmiotem danych osobowych ma prawo cofnięcia zgody, zażądać dostępu do swoich danych osobowych oraz do żądania ich zmiany, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także ma prawo do ich przenoszenia na zasadach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Jest również uprawniona do wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W zakresie w jakim wyrazili Państwo zgodę na wykorzystywanie teleinformatycznych urządzeń końcowych do informowania o działalności CENTRUM mogą Państwo również cofnąć zgodę na takie przekazywanie informacji marketingowych.
 • Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak w zakresie w jakim Klient dąży do zawarcia umowy z Centrum podanie danych określających i pozwalających zweryfikować tożsamość Klienta, w tym wiek Klienta jest niezbędne do jej zawarcia.
 • Odmowa poddania się bycia monitorowanym w celach opisanych powyżej stanowi przeszkodę do wykonania umowy z winy Klienta. Osoby takie nie są uprawnione do przebywa na terenie obiektu Centrum.
 • Centrum nie podejmuje wobec osób, których dane osobowe przetwarza, decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywołują wobec tych osób skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na te osoby wpływają.
 • W razie naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych, Centrum bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 72 godzin po stwierdzeniu naruszenia – zgłasza organowi nadzorczemu owy incydent, chyba że jest mało prawdopodobne, by naruszenie to skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. W wypadkach określonych w art. 34 ust. 1 RODO Centrum zawiadomi również osobę, której danej dotyczą o incydentach, z zastrzeżeniem przypadków określonych w art. 34 ust. 3 RODO. Centrum może odmówić czynności zmierzających do stwierdzenia incydentu w niedziele i dni świąteczne.

Pozostałe postanowienia

 • Klienci, którzy chcieliby otrzymać fakturę proszeni są o przesłanie maila na adres biuro@taniepoznan.pl z pełnymi danymi na jakie ma być wystawiona faktura, w ciągu 7 dni po dokonaniu opłaty.
 • W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.).