Regulamin

REGULAMIN SZKOŁY TAŃCA

CENTRUM TAŃCA BLANKA WINIARSKA (CTBW) – Poznań

DEFINICJE

 1. CTBW– szkoła tańca prowadzona pod nazwą Centrum Tańca Blanka Winiarska przez Blankę Winiarską, adres: 62-090 Rokietnica ul. Słoneczna nr 12, posiadającą nr NIP: 972-104-98-28.
 2. Regulamin– niniejszy Regulamin CTBW.
 3. Cennik– wykaz aktualnych cen za zajęcia w CTBW oraz Pakiety i Karnet Full Pass, dostępny na stronie taniecpoznan.pl oraz w placówkach CTBW; wszystkie opłaty podane w Cenniku dotyczą jednej osoby.
 4. Klient– osoba pełnoletnia, która opłaciła wstęp na pojedyncze zajęcia lub kupiła Zajęcia w Pakiecie; Klient może opłacić pojedyncze zajęcia lub wykupić Pakiet w CTBW: (1) we własnym imieniu i na własną rzecz, jako Uczestnik zajęć albo (2) w imieniu i na rzecz innego Uczestnika zajęć, jako jego opiekun prawny (np. rodzice, dziadkowie) lub inna osoba upoważniona do działania za Uczestnika.
 5. Uczestnik lub Uczestnik zajęć– osoba, która została zapisana przez CTBW na zajęcia i ma opłacone Zajęcia zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 6. Pakiet– określona liczba lekcji indywidualnych lub Zajęć regularnych do wykorzystania przez Uczestnika.
 7. Karnet Full Pass– usługa uprawniająca imiennie wskazaną osobę do udziału w danym miesiącu kalendarzowym w dowolnej liczbie Zajęć regularnych prowadzonych przez CTBW, z wyłączeniem w szczególności:kursów z oferty specjalnej, warsztatów i lekcji indywidualnych, dostępna po uiszczeniu opłaty zgodnej z Cennikiem.
 8. Grupa– wyodrębnione według stylu tańca i poziomu zaawansowania grono osób, w ramach którego prowadzone są zajęcia grupowe zgodnie z harmonogramem ustalonym przez CTBW.
 9. Zajęcia–zajęcia taneczne organizowane przez CTBW.
 10. Zajęcia regularne– ogólnie dostępne zajęcia prowadzone w Grupach zgodnie z aktualną ofertą dostępną w CTBW, z wyłączeniem: lekcji indywidualnych, grup specjalnych, grup zamkniętych, warsztatów i kursów.
 11. Instruktor– osoba prowadząca zajęcia w CTBW i przygotowująca choreografię.
 12. Semestr– okres odpowiadający połowie roku szkolnego przypadający pomiędzy przerwami uwzględniającymi ferie zimowe i wakacje.
 13. Rok – dwa, kolejno następujące po sobie Semestry.
 14. Zadatek – część wynagrodzenia za udział w zajęciach grupowych, której wpłata gwarantuje wpłacającemu rezerwację miejsca w danej Grupie. W przypadku nieprzystąpienia przez wpłacającego do zajęć, za które uiścił zadatek, kwota zadatku przepada na rzecz CTBW, zaś w przypadku niezorganizowania zajęć przez CTBW pomimo zgłoszenia się do danej Grupy co najmniej minimalnej liczby Uczestników oraz otrzymania zgłoszenie od danej osoby przed wyczerpaniem limitu miejsc, Zadatek podlega zwrotowi.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Zapisanie się na Zajęcia jest jednoznaczne z przyjęciem do wiadomości i akceptacją wszystkich punktów niniejszego Regulaminu. W przypadku, gdy Uczestnikiem kursu jest osoba niepełnoletnia, obowiązek zapewnienia przestrzegania przez niego Regulamin obciążą jej prawnych opiekunów.

ZAPISY

 1. Zapisy na wybrane zajęcia z oferty CTBW można dokonać w następujący sposób:

–   telefonicznie pod numerami telefonów: 881 50 50 85 i 881 50 50 90,

–   drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.taniecpoznan.pl przy poszczególnych kategoriach zajęć lub wysłanie zgłoszenia pocztą elektroniczną na adres e‑mail: centrum@taniecpoznan.pl z podaniem: imienia i nazwiska, numeru telefonu kontaktowego, stylu tańca i nazwy Grupy, do której zgłaszający się chciałby zostać zapisany,

–   osobiście w recepcji CTBW przy ul. Wisłockiej 1 w Poznaniu (60-406).

 1. W przypadku organizowanych przez CTBW zajęć: practise z tańca towarzyskiego, salsy&latino, a także hip hopu, zapisu należy dokonać osobiście przed zajęciami w recepcji CTBW.
 2. W ciągu dwóch dni roboczych od dnia zapisu w sposób wskazany w punkcie 1 należy dokonać wpłaty Zadatku – w zależności od wybranego kursu tańca – w kwocie 40 zł za każdego Uczestnika zajęć w przypadku zajęć trwających 60 minut lub 45 zł za każdego Uczestnika zajęć w przypadku zajęć trwających 75 minut. Wpłacenie zadatku w podanym terminie gwarantuje miejsce w Grupie wybranej przy zapisie, z zastrzeżeniem treści punktu 8 i 9.
 3. Osoby, które zapisały się na zajęcia, ale nie wpłaciły Zadatku w określonym terminie i kwocie są usuwane z listy.
 4. Wpłaty Zadatku można dokonać przelewem na rachunek bankowy CTBW lub gotówką w recepcji CTBW.
 5. W przypadku wpłacenia Zadatku przelewem bankowym wskazane jest, aby Uczestnik zajęć poinformował o tym CTBW przesyłając potwierdzenie w formie dokumentu elektronicznego: skan dowodu wpłaty lub potwierdzenie wygenerowane przez stronę internetową banku na adres centrum@taniecpoznan.pl. Pozwoli to na uniknięcie nieporozumień w przypadku, gdy operacje międzybankowe powodują opóźnienie zaksięgowania zapłaty w terminie dwóch dni od zapisu.
 6. Uczestnik zajęć, który wpłacił Zadatek za pierwsze zajęcia i nie stawił się na nich, nie zgłaszając swojej nieobecności, ma obowiązek w ciągu dwóch dni poinformować CTBW o chęci uczestniczenia w kolejnych zajęciach. W przeciwnym wypadku CTBW zastrzega sobie prawo do usunięcia tej osoby z listy bez konieczności jej powiadamiania.
 7. Liczba miejsc w Grupach jest ograniczona. Decyduje kolejność wpłynięcia zgłoszeń i uiszczenie Zadatku. Jeżeli wpłata Zadatku nastąpi po zakończeniu zapisów ze względu na wyczerpanie limitu miejsc, Uczestnik może według swojego wyboru: zapisać się do innej Grupy,zgłosić żądanie zwrotu Zadatku bez obowiązku zwrotu przez CTBW podwójnej jego wysokości.
 8. W przypadku zgłoszenia się mniejszej liczby osób niż minimalna liczba potrzebna do rozpoczęcia zajęć w danej Grupie CTBW zastrzega sobie prawo rozwiązania Grupy lub zmiany planu i harmonogramu zajęć Grupy. W pierwszym przypadku CTBW zwróci zgłaszającemu wpłaconą kwotę Zadatku, bez obowiązku jego zwrotu w podwójnej wysokości, lub umożliwi zgłaszającemu przypisanie zgłoszenia do innej Grupy, w której są miejsca, zgodnie z wyborem zgłaszającego i dostępnością miejsc.
 9. CTBW poinformuje Uczestnika mailowo, telefonicznie lub za pomocą sms-a o terminie rozpoczęcia zajęć.
 10. CTBW zastrzega sobie prawo weryfikacji zgody rodziców lub opiekunów prawnych na udział niepełnoletnich Uczestników w zajęciach.

PODSTAWA UDZIAŁU W ZAJĘCIACH

 1. Uczestnikami Zajęć organizowanych przez CTBW mogą być jedynie osoby, które zaakceptowały niniejszy Regulamin oraz uiściły należną opłatę zgodnie z aktualnym Cennikiem dostępnym na stronie taniecpoznan.pl. Opłata powinna być uregulowana przed rozpoczęciem się zajęć, na które dana osoba się zapisała. Osoba, która nie opłaciła swojego udziału w danych zajęciach nie może wziąć w nich udziału.
 2. Klient może wykupić pojedyncze zajęcia w Grupie lub Pakiet obejmujący: 4,8,16 lub 32 kolejne zajęcia w danej Grupie. Wybrany Pakiet dotyczy jednej osoby, jest przypisany do konkretnie wskazanej Grupy i obejmuje kolejne zajęcia w liczbie odpowiadającej wybranemu Pakietowi, liczone od zadeklarowanej przy zakupie daty rozpoczęcia jego realizacji. W trakcie obowiązywania wykupionego Pakietu nie ma możliwości modyfikowania go poprzez zmniejszenie liczby zajęć, jak również odstępowania go lub wykorzystywania przez osoby trzecie.
 3. Klient ma możliwość dokonania zakupu wybranego przez siebie Pakietu poprzez dopłatę do kwoty zapłaconej za pierwsze zajęcia, które będą wówczas stanowiły początek okresu objętego Pakietem. Późniejsze wykonanie dopłaty nie jest możliwe. Przy kontynuowaniu udziału w Zajęciach nie są możliwe dopłaty do Pakietu, lecz należy opłacić pełen Pakiet zajęć obejmujący: 4,8,16 lub 32 zajęcia.
 4. Opłatę za wybrane zajęcia można dokonać w następujące sposoby:
 • gotówką osobiście w recepcji CTBW,
 • przelewem na rachunek CTBW, którego numer wraz z informacjami, które należy zamieścić w tytule przelewu, znajduje się na stronie internetowej www.taniecpoznan.pl.
 1. Na prośbę Klienta, zgłoszoną w terminie 7 dni od daty zakupu wstępu na pojedyncze zajęcia lub Pakietu, CTBW wystawi rachunek dokumentujący uiszczona opłatę. Prośbę w tym zakresie można przesłać na adres poczty elektronicznej CTBW biuro@taniecpoznan.plpodając dane, na jakie ma być wystawiony rachunek lub osobiście w recepcji CTBW.
 2. W przypadku dokonywania opłaty za pomocą przelewu bankowego Klient ma obowiązek podać w jego tytule swoje dane (imię i nazwisko) i Grupęoraz rodzaj opłaty (zadatek czy opłatą za zajęcia, ze wskazaniem liczby zajęć). W przypadku braku wymaganych danych CTBW nie ponosi odpowiedzialności za błędne lub opóźnione zaksięgowanie płatności.
 3. Uczestnik zajęć ma możliwość dwukrotnego usprawiedliwienia swojej nieobecności w danym Semestrze. Informacje o swojej nieobecności należy złożyć przed rozpoczęciem wykupionych zajęć, telefonicznie, mailowo lub osobiście.
 4. CTBW nie dokonuje zwrotów opłat za zajęcia jeśli odpowiedzialność za nieobecność lub konieczność rezygnacji z zajęć leży po stronie Uczestnika zajęć, a Uczestnik nie usprawiedliwił swojej nieobecności lub liczba usprawiedliwionych nieobecności przekroczyła dwa zajęcia w danym Semestrze.
 5. CTBW nie przewiduje możliwości odrabiania opuszczonych przez Uczestnika zajęć w innej Grupie.
 6. W przypadku choroby Instruktora bądź innej losowej przyczyny, uniemożliwiającej jego stawienie się w zaplanowanym terminie lub zorganizowanie zajęć, CTBW zapewni zastępstwo innej wykwalifikowanej osoby, z uwzględnieniem stylu tanecznego oraz poziomu zaawansowania danej Grupy. W przypadku braku możliwości zapewnienia zastępstwa CTBW zastrzega sobie prawo odwołania zajęć z jednoczesnym przyznaniem Uczestnikom danej Grupy prawa do uczestniczenia w zajęciach tego rodzaju w innym terminie.
 7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, takich jak zagrożenie ciąży lub trwałe uszkodzenie ciała (złamanie lub zwichnięcie, itp.), potwierdzone stosownym zaświadczeniem lekarskim, uniemożliwiające udział w zajęciach, CTBW zwróci na wniosek Uczestnika do 50% wartości zajęć pozostałych do wykorzystania w danym Pakiecie.
 8. Zwrot wpłaconych opłat realizowany jest na dwa sposoby:
 9. gotówką, w recepcji CTBW, gdzie odbywały się zajęcia, za które jest wypłacany zwrot (w przypadku, gdy Uczestnik chce otrzymać zwrot gotówki i kwota zwrotu przekracza 100 zł, powinien dzień wcześniej telefonicznie zgłosić chęć odbioru opłat w recepcji CTBW),
 10. przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Uczestnika osobiście lub mailowo, z wykorzystaniem adresu e-mail podanego wcześniej do wiadomości CTBW.
 11. Lekcje indywidualnemożna wykupić pojedynczo lub w Pakiecie.
 12. Karnety na Pakiety lekcji indywidualnych są imienne i udział w tych lekcjach może brać jedynie osoba, na którą taki karnet jest wystawiony. Od momentu wykupienia pakietu lekcji indywidualnych nie ma możliwości rezygnacji z niego i otrzymania wpłaconych pieniędzy za niewykorzystane lekcje.
 13. W przypadku wykupienia Pakietu lekcji indywidualnych należy przestrzegać terminu ważności karnetu obejmującego dany Pakiet. W przypadku niewykorzystania wszystkich wykupionych w pakiecie lekcji, w terminie ważności karnetu, karnet wygasa bez możliwości zwrotu środków za niewykorzystane lekcje lub ich odrobienia w innym terminie.
 14. Pakiet lekcji indywidualnych obejmuje 10 lekcji i jest ważny 5 miesiące od daty opłacenia.
 15. Lekcje indywidualne można umawiać telefonicznie pod numerem 881 50 50 85/90 lub osobiście w placówce CTBW.
 16. Uczestnik wykupując lekcje indywidualne może wybrać konkretnego Instruktora, z którym decyduje się je odbyć. Cena lekcji indywidualnych może różnić się w zależności od osoby wybranego Instruktora.
 17. W przypadku wykupienia Pakietu lekcji indywidualnych Uczestnik ma możliwość zmiany Instruktora w dowolnym momencie, ale z ewentualną dopłatą adekwatnie do liczby lekcji pozostałych do zrealizowania z danego Pakietu.
 18. Terminy lekcji indywidualnych są ustalane z Uczestnikiem w zależności od dyspozycyjności wybranego Instruktora oraz dostępności sal tanecznych w CTBW. Rezerwacja sal tanecznych na lekcje indywidualne dokonywana jest z wyprzedzeniem nie większym, niż jeden miesiąc.
 19. Po opłaceniu i odbyciu pojedynczej lekcji indywidualnej istnieje możliwość dopłaty (do 7 dni od daty lekcji) do Pakietu lekcji i rozliczenia takiej lekcji w ramach pakietu po cenie pakietowej.
 20. Zmiana ustalonego terminu lub odwołanie lekcji jest możliwe jedynie w przypadku zgłoszenia takiej potrzeby nie później, niż 24 godziny przed planowaną lekcją.Zgłoszenia można dokonywać pod numerem tel. 881 50 50 85/90, osobiście w placówce CTBW lub mailowo na adres biuro@taniecpoznan.pl. W przypadku nieodwołania lekcji w sposób przewidziany w zdaniu poprzedzającym i niepojawienia się w ustalonym terminie CTBW będzie uprawniona do żądania od Uczestnika zapłaty 50 % jej ceny tytułem zwrotu poniesionych kosztów.
 21. W wyjątkowych przypadkach, w których odbycie się lekcji w danym terminie nie będzie możliwe z przyczyn leżących po stronie CTBW, CTBW niezwłocznie skontaktuje się z Uczestnikiem z propozycją odbycia lekcji z innym Instruktorem lub zorganizowania lekcji w innym terminie. W przypadku, w którym sytuacja opisana w zdaniu poprzedzającym spowoduje upływ terminu ważności karnetu na pakiet lekcji indywidualnych, termin jego ważności ulegnie odpowiedniemu przedłużeniu.
 22. Uczestnik ponosi konsekwencje spóźnienia się na lekcję, która w takiej sytuacji kończy się zgodnie z planem.
 23. Karnet Full Passuprawnia do wstępu na Zajęcia wyłącznie imiennie wskazaną w nim osobę i nie może być odstępowany lub wykorzystywany przez osoby trzecie.
 24. Karnet Full Pass uprawnia do udziału w Grupach, w których są wolne miejsca.
 25. Full Pass nie obowiązuje w okresie ferii zimowych oraz wakacji letnich.
 26. Płatności za Full Pass można dokonać w formie gotówkowej lub przelewem na numer konta: CTBW, Idea Bank 55 1950 0001 2006 0231 5760 0002. Opis przelewu powinien zawierać w tytule nazwę FULL PASS wraz ze wskazaniem miesiąca, którego dotyczy oraz imieniem i nazwiskiem uczestnika.
 27. Karnet Full Pass jest bezzwrotny. Użytkownik Karnetu Full Pass sam decyduje w jakim terminie i w jakim natężeniu go wykorzysta w danym miesiącu. Mając na względzie fakt, że usługa nim objęta należy do oferty specjalnej, umożliwiającej Uczestnikowi uzyskanie znaczącego upustu cenowego i możliwość nieograniczonego udziału w dowolnych zajęciach organizowanych przez CTBW, nieobecność Uczestnika na zajęciach nie stanowi podstawy do żądania przez niego zwrotu pieniędzy, przedłużania terminu ważności Karnetu Full Pass lub wydłużania/przesuwania go na inny termin.
 28. Wykupienie karnetu Full Pass nie łączy się z innymi rabatami ani promocjami.
 29. Wykupienie Karnetu Full Pass w jednym miesiącu nie zobowiązuje Uczestnika do wykupienia Karnetu Full Pass w okresie kolejnym.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

 1. CTBW zobowiązuje się do prowadzenia zajęć w terminach zgodnych z grafikiem ustalonym na dany Semestr.
 2. Uczestnikami zajęć mogą być wyłącznie osoby, które uiściły za nie opłatę przewidzianą Cennikiem. Osoba, która będzie przebywała na sali bez stosownej opłaty zostanie zobowiązana do jej opuszczenia. Po uiszczeniu opłaty w recepcji CTBW osoba taka, już jako Uczestnik, może powrócić na salę i wziąć udział w zajęciach.
 3. Na sali tanecznej podczas zajęć mogą przebywać jedynie osoby, które znajdują się na liście Uczestników danej Grupy i Instruktor.
 4. Osoby zainteresowane uczestnictwem w danych zajęciach, nie będące Uczestnikiem, mogą, za uprzednią zgodą pracownika CTBW i Instruktora, wejść w ich trakcie na 15 minut, aby zobaczyć, jak takie zajęcia przebiegają.
 5. CTBW zastrzega sobie prawo sprawdzania w trakcie każdych Zajęć obecności osób w nich uczestniczących. Obowiązek sprawdzenia obecności obciąża Instruktora prowadzącego dane zajęcia.
 6. CTBW zastrzega sobie prawo odwołania zajęć w przypadku, gdy nie będzie w stanie zapewnić wystarczającej liczby wykwalifikowanych osób potrzebnych do ich przeprowadzenia.
  1. W szczególnych przypadkach CTBW zastrzega sobie również prawo przeniesienia zajęć do innej placówki dysponującej odpowiednim zapleczem, jeśli dni i godzina zajęć nie ulegną zmianie.

DANE OSOBOWE. MONITORING. DOBRA OSOBISTE

 1. Udział w Zajęciach organizowanych przez CTBW wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika zajęć przez CTBW. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się i stosowania postanowień Polityki prywatności dostępnej na stronie taniecpoznan.pl/Polityka-prywatnosci.
 2. CTBW informuje, iż na jego terenie zamontowany jest monitoring, mający na celu zapewnienie porządku oraz bezpieczeństwa osobom tam przebywającym. Miejsca objęte monitoringiem są dodatkowo wyraźnie oznakowane odpowiednimi piktogramami. Uczestnik, wchodząc na teren CTBW oraz przystępując do Zajęć, wyraża tym samym zgodę na przetwarzanie jego danych biometrycznych w zakresie wskazanym w zdaniu pierwszym. CTBW zastrzega, że ewentualne nagrania pochodzące z monitoringu nie będą rozpowszechniane oraz nie będą służyły do celów reklamowych.
 3. CTBW zastrzega sobie prawo do produkcji filmów wideo, fotografii, nagrań audio i innych publikacji, w jakiejkolwiek formie, a także materiałów utrwalających i promujących funkcjonowanie CTBW, w tym przebieg Zajęć, które mogą zawierać wizerunek Uczestnika, w tym jego imię i głos. Uczestnik, wchodząc na teren CTBW oraz przystępując do Zajęć, wyraża tym samym zgodę na użycie jego imienia, wizerunku i głosu na potrzeby promocji CTBW w przypadku publikacji zdjęć i nagrań audio i wideo z Zajęć i imprez okolicznościowych organizowanych przez CTBW i jego partnerów, w tym na stronie internetowej CTBW oraz w ramach komunikacji prowadzonej przez CTBW w social mediach, bez dodatkowego wynagrodzenia. Zgoda obowiązuje przez cały czas korzystania z oferty CTBW, a w przypadku materiałów kronikarskich również po tym okresie.
 4. Korzystanie przez Uczestnika na terenie CTBW z aparatów i kamer, a także innych urządzeń utrwalających obraz i/lub dźwięk, bez zgody CTBW, jest zabronione.
 1. CTBW informuję, że zgoda Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych w sposób wskazany w punkcie 2 i 3 powyżej jest dobrowolna, jednak stanowi warunek skorzystania z oferty CTBW. W przypadku niewyrażenia zgody, lub jej cofnięcia, Uczestnik zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu na piśmie u pracownika recepcji CTBW.

REKLAMACJE

 1. W sytuacji niewykonania lub nienależytego wykonania usługi przez CTBW Klient może złożyć reklamację na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysłanej na adres biuro@taniecpoznan.pl.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres osoby składającej reklamację oraz opis przyczyn lub powodów reklamacji, a także oczekiwany sposób jej rozpatrzenia.
 3. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji. W przypadku składania reklamacji elektronicznie winna być ona przesłana z adresu podanego CTBW przy zapisywaniu się na Zajęcia, lub pisemnie w późniejszym czasie, pod rygorem pozostawienia bez rozpoznania.
 4. CTBW udziela odpowiedzi na reklamację drogą elektroniczną na wskazany przez reklamującego adres poczty elektronicznej lub w formie pisemnej na adres podany przez reklamującego, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 5. Jeżeli reklamacja nie spełnia warunków formalnych, o których wyżej mowa, CTBW wezwie reklamującego do jej uzupełnienia w terminie nie dłuższym niż 7 dni wraz z pouczeniem, iż w przypadku braku uzupełnienia w oznaczonym terminie reklamacja zostanie pozostawiona bez rozpoznania.
 6. CTBW jest uprawniona do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania w sytuacji złożenia jej po terminie lub jej nie uzupełnienia przez składającego w terminie, a także wówczas, gdy jej rozpoznanie stało się bezprzedmiotowe.

BEZPIECZEŃSTWO

 1. Uczestnicy zajęć nie są ubezpieczani przez CTBW od następstw nieszczęśliwych wypadków. CTBW nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje Uczestników, jak również inne szkody na ich osobie, jak również w ich mieniu, wynikające z sytuacji niezależnych od CTBW, a także zawinionych przez Uczestnika lub do których Uczestnik się przyczynił. W celu ewentualnego zabezpieczenia się na wypadek takich zdarzeń Uczestnik winien zawrzeć umowę ubezpieczenia we własnym zakresie.
 2. Uczestnicy zobowiązani są przestrzegać zarówno na terenie CTBW, jak i w trakcie Zajęć, ogólnie przyjętych norm dobrego zachowania tak, aby nie przeszkadzać innym Uczestnikom w korzystaniu z oferty CTBW. Za zachowanie porządku w trakcie Zajęć odpowiedzialny jest Instruktor je prowadzący. W przypadku naruszenia przez Uczestnika zakazów obowiązujących na terenie CTBW, a także nie wykonywania przez niego nakazów pochodzących od Instruktora, Instruktor ma prawo wyprosić danego Uczestnika z sali oraz z terenu CTBW. Osoby, które nie przestrzegają Regulaminu CTBW, mogą zostać skreślone z listy Uczestników zajęć, co będzie równoznaczne w skutkach z rezygnacją z zajęć przez samego Uczestnika.
 3. Na salę, na której odbywają się zajęcia, można wejść tylko w zmienionym obuwiu. Instruktor ma prawo wyprosić z sali osobę, która weszła na nią bez zmiany obuwia. Po zmianie obuwia Uczestnik ma prawo powrócić na zajęcia. Opłata za zajęcia, w których Uczestnik nie wziął udziału ze względu na brak obuwia na zmianę, nie będzie zwracana.
 4. Wyłączeni z zajęć niepełnoletni Uczestnicy mają obowiązek przebywać pod opieką Instruktora na sali, na której odbywają się zajęcia, do momentu ich zakończenia.
 5. Zaleca się również dla bezpieczeństwa i komfortu własnego, a także komfortu innych Uczestników, zmianę odzieży przed wejściem na salę na strój sportowy (jeśli wymaga tego dany styl tańca). Informacji o zalecanym obuwiu i stroju udziela Instruktor lub Recepcja CTBW.  Każdy z Uczestników musi podczas zajęć tanecznych mieć założone obuwie dostosowane do danego stylu tanecznego.
 6. Osoby przebywające na terenie placówek CTBW zobowiązane są do przestrzegania przepisów bhp i p.poż. obowiązujących na ich terenie, jak również do zachowania czystości i poszanowania mienia CTBW.
 7. Za rzeczy wartościowe pozostawione na terenie placówki CTBW CTBW nie odpowiada. Uczestnik może zabrać je ze sobą na salę, w której odbywają się zajęcia. W przypadku kradzieży Uczestnik zajęć powinien niezwłocznie poinformować o zdarzeniu pracownika recepcji CTBW, który ma obowiązek poinformować o zdarzeniu Policję.
 8. Z uwagi na to, że Uczestnicy, ze względu na charakter zajęć, narażeni są na wysokie natężenie dźwięku, przed pierwszymi zajęciami powinni skontrolować swój stan zdrowia, jak również okresowo kontrolować go w trakcie Roku. Przystępując do zajęć Uczestnik podpisuje oświadczenie o świadomości zagrożeń oraz braku przeciwwskazań do udziału w Zajęciach, w tym do wykonywania ćwiczeń fizycznych.
 9. Na terenie CTBW obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz posiadania i zażywania środków odurzających.
 10. Na teranie CTBW obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt, rowerów oraz motorów.
 11. Na salach, na których odbywają się Zajęcia, obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych, wnoszenia jedzenia i napojów. Wyjątkiem są napoje w zakręcanych butelkach plastikowych.

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

 1. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność finansową i materialną wobec CTBW za szkody powstałe w wyniku jego celowego działania.
 2. Postanowienia Regulaminu nie naruszają bezwzględnie obowiązujących praw przysługujących Uczestnikom zajęć na podstawie przepisów konsumenckich. W przypadku niezgodności, pierwszeństwo przed postanowieniami Regulaminu mają te przepisy.
 3. CTBW zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym terminie. Informacja o zmianie Regulaminu będzie podana na stronie taniecpoznan.ploraz zostanie umieszczona na tablicach ogłoszeń we wszystkich placówkach CTBW przynajmniej z wyprzedzeniem dwóch tygodni przed wejściem zmian w życie. Zmiana Regulaminu nie może naruszać praw Uczestnika zajęć nabytych przez niego przed zmianą.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.