Regulamin

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Zapisanie się na kurs tańca organizowany przez „Centrum Tańca Blanka Winiarska”, nazywane tez zamiennie „szkołą”, jest jednoznaczne z przyjęciem do wiadomości i akceptacją  wszystkich punktów poniższego regulaminu. W przypadku gdy uczestnikiem kursu jest osoba niepełnoletnia, regulamin dotyczy jej prawnych opiekunów.

2. „Centrum Tańca Blanka Winiarskai” zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym terminie. Informacja o zmianie Regulaminu będzie podana na stronie www.taniecpoznan.pl  oraz zostanie umieszczona na tablicach ogłoszeń we wszystkich siedzibach „Centrum Tańca Blanka Winiarska” przynajmniej z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

ZAPISY

3. Zapisy na wybrane zajęcia można dokonać na trzy sposoby:

 1. telefonicznie pod nr tel. 881 50 50 85 i 881 50 50 90
 2. drogą elektroniczną, wypełniając formularz zgłoszeniowy lub wysyłając list e-mail: centrum@taniecpoznan.pl podając oprócz imienia i nazwiska, numer telefonu kontaktowego, styl tańca i nazwę grupy na którą dokonujemy zapisu.
 3. osobiście w recepcji „Centrum Tańca Blanka Winiarska” ul. Wisłocka 1, 60-406 Poznań

4. W ciągu dwóch dni roboczych od dnia zapisu należy dokonać wpłaty zadatku w kwocie 40 zł/os. za 60 min. zajęcia lub 45 zł/os. za 75 min. zajęcia na wybrany kurs tańca. Wpłacenie zadatku gwarantuje miejsca w grupie.

5. Jeśli w ciągu dwóch dni roboczych od zapisu nie wpłynie zadatek za pierwsze zajęcia, osoba taka zostanie usunięta z listy osób zapisanych na kurs.

6. Wpłaty zadatku można dokonać przelewem na konto nr konta 55 1950 0001 2006 0231 5760 0002 „Centrum Tańca Blanka Winiarska” lub gotówką na recepcji w siedzibie „Centrum Tańca Blanka Winiarska”.

7. W przypadku wpłacenia zadatku przelewem bankowym wskazane jest, aby Kursant poinformował o tym „Centrum Tańca Blanka Winiarska” przesyłając potwierdzenie w formie dokumentu elektronicznego: skan dowodu wpłaty lub potwierdzenie wygenerowane przez stronę internetową banku na adres centrum@taniecpoznan.pl. Pozwoli to na uniknięcie nieporozumień w przypadku gdy operacje międzybankowe powodują opóźnienie zaksięgowania zaliczki w terminie dwóch dni od zapisu.

8. Wpłacenie zadatku gwarantuje miejsce w grupie.

9. Osoby, które zapisały się na zajęcia ale nie wpłaciły zadatku w określonym terminie są usuwane z listy.

10. Osoba, która zapisała się na kurs i wpłaciła zadatek za pierwsze zajęcia i nie stawiła się na nich nie zgłaszając swojej nieobecności, ma obowiązek w ciągu dwóch dni od pierwszych zajęć kursu poinformować telefonicznie „Centrum Tańca Blanka Winiarska” o chęci uczestniczenia w kolejnych zajęciach. W przeciwnym wypadku „Centrum Tańca Blanka Winiarska” zastrzega sobie prawo do usunięcia tej osoby z listy bez konieczności jej powiadamiania.

11. Liczba miejsc w grupach jest ograniczona. Decyduje kolejność wpłynięcia zgłoszeń i uiszczenia zadatków.

12. W przypadku zgłoszenia się mniejszej liczby osób niż minimalna liczba potrzebna do rozpoczęcia kursu, „Centrum Tańca Blanka Winiarska” ma prawo rozwiązać grupę. W takim przypadku „Centrum Tańca Blanka Winiarska” zwraca wpłacone zadatki, lub umożliwia przepisanie zgłoszenia do innej grupy, w której są miejsca.

13. „Centrum Tańca Blanka Winiarska” poinformuje Kursanta mailowo, telefonicznie lub za pomocą sms-a o terminie rozpoczęcia kursu.

14. Zapisanie się na kurs w „Centrum Tańca Blanka Winiarska” jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez „Centrum Tańca Blanka Winiarska” w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 Sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 101 poz. 926 Dz.U. Nr 133 poz.883.

OPŁATY

15. Uczestnikami zajęć organizowanych przez Centrum Tańca Blanka Winiarska mogą być jedynie osoby, które zaakceptowały niniejszy Regulamin oraz mają uregulowaną opłatę za zajęcia, zgodnie z aktualnym Cennikiem dostępnym na stronie www.taniecpoznan.pl. Opłata za zajęcia powinna być uregulowana przed rozpoczęciem się zajęć; osoby, które nie opłaciły zajęć nie mogą brać w nich udziału.

16. Kursant może wykupić pojedyncze zajęcia lub Pakiet 4,8,16 czy 32 kolejnych zajęć w danej grupie. Wybrany Pakiet zajęć dotyczy jednej osoby, jest przypisany do konkretnie wybranej grupy i obejmuje kolejne zajęcia, w ilości odpowiadającej wybranemu pakietowi, liczone od zadeklarowanej daty rozpoczęcia jego realizacji. W trakcie obowiązywania wykupionego Pakietu nie ma możliwości modyfikowania go poprzez zmniejszenie liczby zajęć i odstępowania lub wykorzystywania przez osoby trzecie.

17. Kursant ma możliwość dokonania dopłaty do Pakietu, który obejmie wpłaconą zaliczkę w dniu pierwszych zajęć. Później wykonanie dopłaty nie jest możliwe. Przy kontynuacjach nie są możliwe dopłaty do Pakietu, należy opłacić pełen Pakiet zajęć w trybie 4,8,16 lub 32 zajęć.

18. Opłatę za wybrane zajęcia można dokonać w następujące sposoby:

 • osobiście w recepcji szkoły gotówką
 • przelewem na konto, którego numer oraz informacje, jakie dane powinny znaleźć się w treści przelewu znajdują się na stronie internetowej www.taniecpoznan.pl

19. „Centrum Tańca Blanka Winiarska” na prośbę kursanta może wystawić rachunek w przeciągu 7 dni od daty zakupu zajęć. Osoby, które chciałyby otrzymać rachunek proszone są o przesłanie maila na adres biuro@taniecpoznan.pl z danymi na jakie ma być wystawiony rachunek.

20. W przypadku dokonywania dowolnej opłaty za pomocą przelewu bankowego Kursant ma obowiązek podać w jego tytule swoje imię i nazwiskogrupę oraz czy opłata jest zadatkiem czy opłatą za zajęcia – należy podać za ile zajęć. W przypadku braku wymaganych danych „Centrum Tańca Blanka Winiarska” nie ponosi odpowiedzialności za błędne lub opóźnione zaksięgowanie płatności.

21. Osoby wykupujące Pakiet zajęć mogą go wykorzystać w określonym czasie.

 • Pakiet 4 kolejnych zajęć w danej grupie traci ważność po ok. miesiącu,
 • Pakiet 8 kolejnych zajęć w danej grupie  ma ważność ok. dwóch miesiącach,
 • Pakiet 16 kolejnych zajęć w danej grupie ma ważność ok. czterech miesięcy
 • Pakiet 32 kolejnych zajęć w danej grupie ma ważność ok. ośmiu miesięcy.

22. „Centrum Tańca Blanka Winiarska” nie wykonuje zwrotów opłat za zajęcia jeśli odpowiedzialność za nieobecność lub konieczność rezygnacji z zajęć leży po stronie Klienta (m.in. choroba, przeprowadzka, zmiana planu zajęć czy zmiana pracy, itp).

23. Kursant ma możliwość dwukrotnego usprawiedliwienia swojej nieobecności w danym semestrze. Informacje o swojej nieobecności należy złożyć przed wykupionymi zajęciami telefonicznie, mailowo lub osobiście.

24. Nie stosuje się odrabiania opuszczonych zajęć w innej grupie, dlatego prosimy o przemyślane wnoszenie opłat, szczególnie gdy dotyczy
to większych pakietów!
 Wszystkie opłaty w cenniku dotyczą jednej osoby.

25. „Centrum Tańca Blanka Winiarska” może zwrócić 50% wartości pozostałych do wykorzystania zajęć w bardzo szczególnych przypadkach takich jak zagrożenie ciąży lub trwałe uszkodzenie ciała jak złamanie lub zwichnięcie, (potwierdzone stosownym zwolnieniem lekarskim) uniemożliwiające kontynuację zajęć.

26. Zwrot wpłaconych opłat realizowany jest na dwa sposoby:

 • gotówką, w placówce „Centrum Tańca Blanka Winiarska”, gdzie odbywały się zajęcia, za które jest wypłacany zwrot. W przypadku, gdy kursant chce otrzymać zwrot gotówką i kwota zwrotu przekracza 100 zł, powinien dzień wcześniej telefonicznie zgłosić chęć odbioru opłat.
 • przelewem na wskazane (tylko osobiście lub mailowo) przez kursanta konto.

27. Kursant każdorazowo wnosząc opłatę w recepcji powinien zgłosić chęć skorzystania z wybranego rabatu przed zaksięgowaniem wpłaty przez Recepcjonistkę.  Po wprowadzeniu opłaty do systemu udzielenie zniżki jest niemożliwe.

28. Chcąc skorzystać z rabatu Kursant ma obowiązek przedstawić dokument uprawniający go do skorzystania z wybranego rabatu.

29. Rabaty i promocje nie łączą się.

30. Lekcje indywidualne można umawiać telefonicznie pod numerem 881 50 50 85/90 lub osobiście w placówce „Centrum Tańca Blanka Winiarska”.

31. Można wykupywać lekcje indywidualne pojedynczo, lub w pakietach. Aktualny Cennik lekcji indywidualnych dostępny jest na stronie www.taniecpoznan.pl.

32 Uczestnik wykupując lekcję/pakiet lekcji indywidualnych może wybrać konkretnego Instruktora, z którym decyduje się odbyć lekcje, których cena może się różnić w zależności od osoby wybranego Instruktora.

33. W przypadku wykupienia pakietu lekcji, Uczestnik ma możliwość zmiany Instruktora w dowolnym momencie, ale z ewentualną dopłatą adekwatnie do ilości lekcji pozostałych do zrealizowania z danego pakietu.

34. Terminy lekcji indywidualnych są ustalane z Uczestnikiem w zależności od dyspozycyjności wybranego Instruktora oraz dostępności Sal tanecznych w „Centrum Tańca Blanka Winiarska”, które prowadzi rezerwację sal tanecznych na lekcje indywidualne z wyprzedzeniem nie większym, niż jeden miesiąc.

35. Karnety na lekcje indywidualne są imienne i udział w tych lekcjach może brać jedynie osoba, na którą taki karnet jest wystawiony.

36. Uczestnicy decydujący się na wykupienie pakietu lekcji indywidualnych proszeni są o przemyślaną decyzję, gdyż od momentu wykupienia pakietu nie ma możliwości rezygnacji z niego i otrzymania wpłaconych pieniędzy za niewykorzystane lekcje.

37. W przypadku wykupienia pakietu lekcji indywidualnych należy przestrzegać terminu jego ważności. W przypadku niewykorzystania wszystkich wykupionych w pakiecie lekcji, w terminie ważności pakietu, lekcje te wygasają, bez możliwości zwrotu lub tzw. „odrobienia“. Terminy ważności:

a/ pakiet 10 lekcji – ważny 5 miesiące od daty opłacenia

38. Po opłaceniu i odbyciu pojedynczej lekcji indywidualnej istnieje możliwość dopłaty (do 7 dni od daty lekcji) do pakietu lekcji i rozliczenia takiej lekcji po cenie pakietowej.

39. Zmiana ustalonego terminu lub odwołanie lekcji jest możliwe jedynie w przypadku zgłoszenia takiej potrzeby nie później, niż 24 godziny przed planowaną lekcją. Zgłoszenia można dokonywać pod numerem tel. 881 50 50 85/90. W przypadku nie dotrzymania tego terminu, nawet, jeśli Uczestnik nie pojawi się na lekcji, 50 % ceny lekcji jest należne.

40. W wyjątkowych przypadkach takich, jak choroba Instruktora, Centrum Tańca Blanka Winiarska zobowiązuje się skontaktować z Uczestnikiem niezwłocznie i może zaproponować Uczestnikowi odbycie lekcji z innym Instruktorem. Uczestnik ma prawo nie skorzystać z takiej propozycji i wówczas lekcja odbędzie się w innym terminie. W przypadku, gdy taka sytuacja spowoduje wygaśnięcie pakietu, termin jego ważności jest odpowiednio przedłużany.

41. Centrum Tańca Blanka Winiarska zastrzega sobie możliwość zmian terminów ustalonych lekcji i zobowiązuje się do poinformowania o tym fakcje Uczestnika na min. 24 godziny przed planowaną lekcją.

42. W przypadku spóźnienia się Uczestnika na lekcję, żadne warunki nie ulegają zmianie, a lekcja kończą się zgodnie z planem.

43. Karnet FULL PASS jest wykupywany na czas określony, obejmujący dany miesiąc kalendarzowy i uprawnia do udziału w nieograniczonej ilości zajęć regularnych, znajdujących się w ofercie  “Centrum Tańca Blanka Winiarska” za wyjątkiem: kursów z oferty specjalnej, warsztatów, lekcji indywidualnych.

44. Koszt Full Passu to 300 zł miesięcznie. W wyjątkowych sytuacjach np. w przypadku miesięcy skróconych, w których wypada wyjątkowo mało zajęć /np. grudzień/ opłata za Full Pass może być zmniejszona do kwoty ustalonej przez  “Centrum Tańca Blanka Winiarska”.

45. Wykupiony karnet Full Pass jest imienny i nie może być odstępowany lub wykorzystywany przez osoby trzecie.

46. Karnet Full Pass uprawnia do udziału w grupach, w których są wolne miejsca.

47. Full Pass nie obowiązuje w okresie ferii zimowych oraz wakacji letnich.

48. Płatności za Full Pass można dokonać w formie gotówkowej lub przelewem na numer konta: „Centrum Tańca Blanka Winiarska”, Idea Bank 55 1950 0001 2006 0231 5760 0002.

Opis przelewu powinien zawierać hasło FULL PASS wraz z nazwą miesiąca, którego dotyczy oraz imieniem i nazwiskiem uczestnika.

49. Osoby, które nie będą miały opłaconego karnetu nie będą mogły brać udziału w zajęciach.

50. Karnet Full Pass jest bezzwrotny. Mając na względzie fakt, że karnet należy do oferty specjalnej, przyznającej uzyskanie znaczącego upustu cenowego i możliwość nieograniczonego i nieewidencjonowanego udziału w dowolnych zajęciach “Centrum Tańca Blanka Winiarska” nie zwraca pieniędzy za wykupiony karnet niezależnie od przyczyny nieobecności (rezygnacja z zajęć, choroba, kontuzja, sprawy osobiste). Full Pass nie posiada limitu wejść i klient sam decyduje w jakim terminie i w jakim natężeniu go wykorzystuje w danym miesiącu. Nieobecność na zajęciach nie stanowi podstawy do zwrotu pieniędzy, przedłużania terminu ważności karnetu lub przesuwania go na inny termin. Prosimy tym samym o przemyślane wnoszenie opłat.

51. Wykupienie karnetu Full Pass nie łączy się z żadnymi innymi rabatami dostępnymi w “Centrum Tańca Blanka Winiarska”

52. Wykupienie opcji Full Pass w jednym miesiącu nie zobowiązuje do konieczności wykupienia Full Passu w kolejnym.

53. “Centrum Tańca Blanka Winiarska “zastrzega sobie prawo do rozwiązywania i odwoływania zajęć.

UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH

54. „Centrum Tańca Blanka Winiarska” zobowiązuje się do prowadzenia zajęć w wyznaczonych terminach na dany semestr zgodnie z grafikiem obowiązującym w danym semestrze.

55. W przypadku choroby instruktora bądź innej losowej przyczyny uniemożliwiającej stawienie się wskazanego prowadzącego na kurs szkoła zapewnia zastępstwo. W przypadku braku zastępstwa szkoła zastrzega sobie prawo odwołania zajęć i daje możliwość odrobienia ich w innym terminie, lub możliwość przesunięcia opłaty.

56. Uczestnikami zajęć są osoby, które uiściły opłatę za zajęcia. Kursant, który przebywa na sali a nie ma opłaconych zajęć zostanie poproszony o jej opuszczenie. Po uiszczeniu opłaty w recepcji „Centrum Tańca Blanka Winiarska” może powrócić na salę i kontynuować zajęcia.

57. Na sali tanecznej podczas zajęć mogą przebywać jedynie osoby, które znajdują się na liście Uczestników danych zajęć. Z uwagi na komfort zajęć Uczestników zajęć, rodzice oraz inne osoby towarzyszące nie mają prawa przebywać na salach tanecznych.

58. Na każdych zajęciach Instruktor ma obowiązek sprawdzenia listy obecności uczestników danego kursu.

59. Za zachowanie, które innym uczestnikom przeszkadza w zajęciach instruktor ma prawo wyprosić kursanta z sali i szkoły. Osoby, które nie przestrzegają Regulaminu „Centrum Tańca Blanka Winiarska” mogą zostać skreślone z listy uczestników zajęć, co jest równoznaczne z rezygnacją z zajęć przez uczestnika.

60. „Centrum Tańca Blanka Winiarska” zastrzega sobie prawo odwołania zajęć w przypadku, gdy nie ma wymaganej ilości osób potrzebnych do przeprowadzenia zajęć.

61. W szczególnych przypadkach „Centrum Tańca Blanka Winiarska” zastrzega sobie prawo przeniesienia zajęć do innej siedziby, jeśli dni i godzina zajęć nie ulegną zmianie.

62. Uczestnik zajęć  „Centrum Tańca Blanka Winiarska” wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji „Centrum Tańca Blanka Winiarska” w przypadku publikacji zdjęć i filmów z zajęć i imprez okolicznościowych organizowanych przez „Centrum Tańca Blanka Winiarska” i jego patronów.

63. W przypadku organizowanych zajęć practise z tańca towarzyskiego, salsy&latino czy hip hopu zapisu należy dokonać osobiście przed zajęciami na recepcji „Centrum Tańca Blanka Winiarska”.

64. Korzystanie z aparatów i kamer na terenie szkoły, bez zgody kierownictwa „Centrum Tańca Blanka Winiarska”, jest zabronione.

65. W celu prowadzenia usługi na jak najwyższym poziomie oraz w celach szkoleniowych informujemy, że na terenie ,,Centrum Tańca Blanka Winiarska‘‘ zainstalowany jest monitoring, na którym istnieje możliwość rejestrowania audiowizualnego prowadzonej  przez wyżej wymieniony podmiot działalności.  „Centrum Tańca Blanka Winiarska” zastrzega, że ewentualne nagrania nie będą rozpowszechniane oraz nie będą służyły do celów reklamowych. W przypadku nie wyrażenia zgody, uprasza się, aby klient lub osoba prawnie odpowiadająca za niepełnoletniego uczestnika zajęć, złożyła pisemną deklarację w recepcji ,,Centrum Tańca Blanka Winiarska‘‘.

BEZPIECZEŃSTWO

66. „Centrum Tańca Blanka Winiarska” nie ubezpiecza kursantów od nieszczęśliwych wypadków powstałych bez winy „Centrum Tańca Blanka Winiarska”.

67. Uczestnik zajęć w „Centrum Tańca Blanka Winiarska” może ubezpieczyć się we własnym zakresie.

68. „Centrum Tańca Blanka Winiarska” nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników zajęć.

69. Na salę taneczną można wejść tylko w zmienionym obuwiu. W przeciwnym wypadku instruktor ma prawo wyprosić Kursanta z zajęć. Kursant po zmianie obuwia ma prawo powrócić na zajęcia. Opłata za zajęcia, w których Kursant został usunięty za brak obuwia na zmianę nie jest zwracana.

70. Dla bezpieczeństwa i komfortu należy zmieniać również strój, (jeśli wymaga tego dany styl tańca). Informacji o stosownym obuwiu i stroju udziela instruktor.

71. Za rzeczy wartościowe pozostawione na terenie szkoły, „Centrum Tańca Blanka Winiarska” nie odpowiada. Kursant może zabrać je ze sobą na salę, w której odbywają się zajęcia. W przypadku kradzieży uczestnik zajęć powinien niezwłocznie poinformować recepcję o zaistniałej kradzieży, recepcją ma obowiązek wezwać policję, udzielić kontaktu telefonicznego poszkodowanemu.

72.  Uczestnicy zajęć tanecznych są narażeni na wysokie natężenie dźwięku.

73. Osoba zapisująca się na kurs w „Centrum Tańca Blanka Winiarska”, powinna skontrolować wcześniej swój stan zdrowia.

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

74. Kursant ponosi pełną odpowiedzialność finansową za szkody materialne, na które narazi „Centrum Tańca Blanka Winiarska” powstałe w wyniku jego celowego działania.

75. Na terenie „Centrum Tańca Blanka Winiarska” obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz posiadania i zażywania środków odurzających.

76. Na teranie „Centrum Tańca Blanka Winiarska” obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt, rowerów oraz motorów.

77. Na salach obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych, wnoszenia jedzenia i napojów, wyjątkiem są napoje w butelkach plastikowych zakręcanych.

78. Na salach tanecznych podczas zajęć mogą przebywać tylko kursanci danej grupy i instruktor.

79. Osoby zainteresowane uczestnictwem w kursach, mogą wejść na 15 minut, aby zobaczyć jak zajęcia wyglądają, za uprzednią zgodą recepcji szkoły.

80. Regulamin wchodzi w życie w dniu 1 września 2014 r.