Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

Centrum Tańca Blanka Winiarska Sp. z o.o.

 • 1. Definicje

 

 1. CTBW – szkoła tańca prowadzona pod nazwą Centrum Tańca Blanka Winiarska Sp. z o.o.
 2. Regulamin – niniejszy Regulamin CTBW.
 3. Cennik – wykaz aktualnych cen za zajęcia w CTBW oraz Pakiety i Karnet Full Pass, dostępny na stronie www.taniecpoznan.pl oraz w placówkach CTBW; wszystkie opłaty podane w Cenniku dotyczą pojedynczej osoby.
 4. Klient – osoba pełnoletnia, która opłaciła wstęp na pojedyncze zajęcia lub kupiła Zajęcia w Pakiecie; Klient może opłacić pojedyncze zajęcia lub wykupić Pakiet w CTBW: (1) we własnym imieniu i na własną rzecz, jako Uczestnik zajęć albo (2) w imieniu i na rzecz innego Uczestnika zajęć, jako jego opiekun prawny lub inna osoba upoważniona do działania za Uczestnika.
 5. Uczestnik lub Uczestnik Zajęć – osoba, która została zapisana przez CTBW na zajęcia i ma opłacone Zajęcia zgodnie z Regulaminem.
 6. Pakiet – określona liczba lekcji indywidualnych lub Zajęć regularnych do wykorzystania przez Uczestnika.
 7. Karnet Full Pass – usługa uprawniająca imiennie wskazaną osobę do udziału w danym miesiącu kalendarzowym w dowolnej liczbie Zajęć regularnych prowadzonych przez CTBW, z wyłączeniem: kursów z oferty specjalnej, warsztatów oraz lekcji indywidualnych, dostępna po uiszczeniu opłaty zgodnej z Cennikiem.
 8. Grupa – wyodrębnione według stylu tańca i poziomu zaawansowania grono osób, w ramach którego prowadzone są zajęcia grupowe zgodnie z harmonogramem ustalonym przez CTBW.
 9. Karta Klienta CTBW– imienne przypisany identyfikator wydawany przez CTBW nowemu Uczestnikowi po uiszczeniu opłaty wpisowej. Posiadanie Karty Klienta CTBW uprawnia Uczestnika do korzystania ze zniżek i promocji niedostępnych dla osób nie posiadających karty.
 10. Zajęcia – zajęcia taneczne organizowane przez CTBW.
 11. Zajęcia regularne – ogólnie dostępne zajęcia prowadzone w Grupach zgodnie z aktualną ofertą dostępną w CTBW, z wyłączeniem: lekcji indywidualnych, grup specjalnych, grup zamkniętych, warsztatów i kursów.
 12. Instruktor – osoba prowadząca zajęcia na zlecenie CTBW.
 13. Semestr – okres odpowiadający połowie roku szkolnego, przypadający pomiędzy przerwami uwzględniającymi ferie zimowe i wakacje.
 14. Rok– dwa, kolejno następujące po sobie Semestry.
 15. Opłata rezerwacyjna– część opłaty za udział w Zajęciach, konieczna dla rezerwacji miejsca w danej Grupie. W przypadku nieprzystąpienia przez Uczestnika do Zajęć, za które uiścił Opłatę rezerwacyjną, jej kwota zostanie zatrzymana przez CTBW. W przypadku, w którym CTBW odstąpi od organizacji zajęć dla danej Grupy pomimo zgłoszenia się odpowiedniej liczby Uczestników, Opłata rezerwacyjna podlega zwrotowi. To także część opłaty za udział w Lekcjach Indywidualnych. Opłata rezerwacyjna jest konieczna do rezerwacji terminu na Lekcje. Opłata ta przepada w przypadku odwołania lekcji w krótszym czasie niż 24h. Każdy ma prawo przestawić termin lub zrezygnować z lekcji najpóźniej 24h przed terminem lekcji.
 16. Polityka prywatności – dokument opisujący cele, sposoby i terminy dotyczące danych osobowych przetwarzanych przez CTBW, dostępny na stronach CTBW: pl/polityka-prywatnosci/
 • 2. Zajęcia

 

 1. Zapisy na Zajęcia
 1. Zapisanie się na Zajęcia jest jednoznaczne z przyjęciem do wiadomości i akceptacją wszystkich punktów Regulaminu.
 2. Warunkiem zapisania się na Zajęcia jest wypełnienie formularza dostępnego w siedzibie CTBW lub elektronicznie na stronach CTBW i wyrażenia obowiązków zgód w nim wymienionych.
 3. Oświadczam, że jestem w dobrej kondycji fizycznej oraz że nie choruję na żadne choroby fizyczne ani psychiczne, które byłyby przeciwwskazaniem lub mogłyby się pogorszyć na skutek zajęć w Centrum Tańca Blanka Winiarska Sp. z o.o. Centrum Tańca Blanka Winiarska Sp. z o.o. nie odpowiada za ewentualne pogorszenie stanu zdrowia uczestników zajęć.
 4. W przypadku, gdy Uczestnikiem Zajęć jest osoba niepełnoletnia, obowiązek zapewnienia przestrzegania przez niego Regulaminu obciążą prawnych opiekunów Uczestnika.
 5. Na Zajęcia można zapisać się jeden z następujących sposobów:
 1. telefonicznie pod numerami telefonów:  881 50 50 90;
 2. drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.taniecpoznan.pl podając następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz po oświadczeniu o zapoznaniu się z Regulaminem oraz klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych;
 3. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: centrum@taniecpoznan.pl z podaniem: imienia i nazwiska, numeru telefonu kontaktowego oraz Grupy.
 4. za pośrednictwem aplikacji, link do której ściągnięcia jest dostępny na stronie internetowej CTBW.
 5. osobiście w recepcji CTBW.
 6. W przypadku Zajęć practise z tańca towarzyskiego, salsa&latino oraz hip hop, zapisów można dokonać jedynie osobiście, przed rozpoczęciem Zajęć, w recepcji CTBW.
 7. W ciągu dwóch dni roboczych od dnia dokonania zapisu na Zajęcia, należy dokonać Opłaty rezerwacyjnej w zależności od wybranego kursu tańca. Wszelkie szczegóły dotyczące opłat związanych z udziałem w zajęciach CTBW reguluje rozdział III Regulaminu – Opłaty.
 8. Uczestnik, który wniósł Opłatę rezerwacyjną i nie stawił się na Zajęciach, nie zgłaszając uprzednio swojej nieobecności, ma obowiązek w ciągu dwóch dni poinformować CTBW o chęci uczestniczenia w kolejnych zajęciach. W przeciwnym wypadku CTBW zastrzega sobie prawo do usunięcia takiego Uczestnika z Grupy bez konieczności powiadamiania go.
 9. Liczba miejsc w Grupach jest ograniczona. Decyduje kolejność wpłynięcia zgłoszeń i wniesienia Opłaty rezerwacyjnej. Jeżeli zaksięgowanie Opłaty rezerwacyjnej nastąpi po zakończeniu zapisów, Uczestnik może zapisać się do innej Grupy lub zgłosić żądanie zwrotu Opłaty rezerwacyjnej.
 10. W przypadku zgłoszenia się mniejszej liczby osób niż minimalna liczba potrzebna do rozpoczęcia zajęć w danej Grupie, CTBW zastrzega sobie prawo do rozwiązania Grupy lub zmiany planu i harmonogramu zajęć Grupy. W pierwszym przypadku CTBW zwróci Opłatę rezerwacyjną lub umożliwi Uczestnikowi zapisanie się do innej Grupy, zgodnie z dostępnością miejsc.
 11. Zajęcia w Grupach odbywają się w systemie semestralnym, jedynie dla grup dziecięcych nie są prowadzone zajęcia w trakcie przerw od zajęć szkolnych, tj. ferii zimowych oraz wakacji, odbywających się zgodnie z właściwym kalendarzem roku szkolnego.
 1. Organizacja Zajęć

 

 1. Uczestnikami Zajęć organizowanych przez CTBW mogą być jedynie osoby, które zaakceptowały niniejszy Regulamin oraz uiściły należną opłatę zgodnie z aktualnym Cennikiem.
 2. Opłata powinna być uregulowana przed rozpoczęciem Zajęć. Uczestnik, który nie opłaci udziału w Zajęciach, nie może wziąć w nich udziału. Wniesienie jedynie Opłaty rezerwacyjnej nie jest wystarczające do wzięcia udziału w Zajęciach.
 3. CTBW poinformuje Uczestnika za pomocą wiadomości SMS o terminie i godzinie rozpoczęcia Zajęć. W przypadku braku możliwości przekazania informacji za pomocą SMS, CTBW poinformuje Uczestnika telefonicznie lub za pomocą wiadomości e-mail.
 • Przed dopuszczeniem niepełnoletnich Uczestników do udziału w Zajęciach, CTBW zastrzega sobie prawo weryfikacji zgody opiekunów prawnych.
 1. Przed rozpoczęciem Zajęć Uczestnik zobowiązany jest okazać Kartę Klienta CTBW.  W celu pobrania kluczyka do szatni należy pozostawić Kartę Klienta CTBW w recepcji.
 2. Po zakończonych zajęciach Uczestnik zobowiązany jest zabrać wszystkie swoje rzeczy, zamknąć szafkę, oddać kluczyk i odebrać Kartę Klienta CTBW.
 3. W przypadku utraty lub zatrzymania kluczyka do szatni, Uczestnik zobowiązany jest do zapłaty kwoty 35 zł tytułem kosztów administracyjnych CTBW.
 4. Uczestnik zobowiązany jest do:
 1. punktualnego stawiania się na Zajęciach. W przypadku rażącego spóźnienia (ponad 15 min.), Instruktor ma prawo odmówić Uczestnikowi prawa udziału w Zajęciach. Takie Zajęcia nie mogą zostać przez Uczestnika usprawiedliwione.
 2. uczestniczenia w Zajęciach w odpowiednim obuwiu (taneczne lub sportowe), które nie niszczy i nie brudzi podłogi (dot. obuwia z czarnymi podeszwami rysującymi parkiet).
 3. uczestniczenia w Zajęciach w sposób, który nie zakłóca ich przebiegu oraz nie wpływa negatywnie na pozostałych Uczestników Zajęć;
 4. przestrzegania poleceń Instruktora.
 1. W przypadku nieprzestrzegania przez Uczestnika obowiązków wskazanych w Regulaminie, Instruktor ma prawo wyłączenia Uczestnika z udziału w Zajęciach.
 2. Wyłączenie z Zajęć nie stanowi podstawy do zwrotu opłat za Zajęcia. Wyłączeni z zajęć niepełnoletni Uczestnicy maja obowiązek przebywać na sali tanecznej pod opieką Instruktora do momentu zakończenia Zajęć.
 3. Uczestnik zajęć ma możliwość dwukrotnego usprawiedliwienia swojej nieobecności w danym Semestrze. Informacje o swojej nieobecności należy złożyć przed rozpoczęciem Zajęć, telefonicznie wysyłając wiadomość sms.
 4. CTBW nie dokonuje zwrotów opłat za Zajęcia jeśli odpowiedzialność za nieobecność lub konieczność rezygnacji z Zajęć leży po stronie Uczestnika i nie usprawiedliwił on swojej nieobecności lub liczba usprawiedliwionych nieobecności przekroczyła dwie w danym Semestrze. Nieobecność uczestnika na zadeklarowanych zajęciach nie stanowi podstawy do nieopłacania zajęć w danym semestrze, chyba, że 14 dni wcześniej, przed terminem zadeklarowanych zajęć Uczestnik powiadomił CTBW  o swojej rezygnacji z zajęć na które uczęszczał w danym semestrze wysyłając maila na adres: biuro@taniecpoznan.pl.
 5. Nie ma możliwości odrabiania opuszczonych Zajęć w innej Grupie.
 6. W przypadku siły wyższej uniemożliwiającej stawienie się Instruktora na Zajęciach, CTBW zapewni zastępstwo wykwalifikowanego personelu, z uwzględnieniem stylu tanecznego oraz poziomu zaawansowania danej Grupy.
 7. W przypadku braku możliwości zapewnienia zastępstwa, CTBW zastrzega sobie prawo odwołania Zajęć i zorganizowania ich w innym, dodatkowym terminie.
 8. W przypadku wystąpienia siły wyższej CTBW zastrzega sobie prawo do:
  a. zmiany terminy zajęć w Grupie
  b. zmiany miejsca prowadzenia zajęć Grupy
  c. odwołania zajęć
  d. zmiany Instruktora
  e. zmiany formy i miejsca prowadzenia zajęć
 9. W wyjątkowych sytuacjach, niezależnych od CTBW,  CTBW zastrzega sobie prawo zmiany formy nauczania – na nauczanie zdalne przy pomocy platformy internetowej. Uczestnik po wcześniejszym zalogowaniu się na stronie naszej platformy tanecznej będzie mógł wybrać kursy i z nich korzystać w ramach opłaconego pakietu zajęć.
 10. W trakcie trwania Grupy na sali nie mogą przebywać osoby trzecie niebędące Uczestnikami danej Grupy.
 • Pakiety Zajęć

 

 1. Uczestnik może wykupić pojedynczy wstęp na Zajęcia lub Pakiet obejmujący: 4 kolejne Zajęcia. Wybrany Pakiet jest przypisany do Grupy i obejmuje kolejne zajęcia w liczbie odpowiadającej wybranemu Pakietowi, liczone od daty rozpoczęcia startu przypisanej grupy (lub od zadeklarowanej przy zakupie daty rozpoczęcia jego realizacji).
 2. W trakcie obowiązywania wykupionego Pakietu nie ma możliwości modyfikowania go poprzez zmniejszenie liczby zajęć.
 3. W przypadku chęci dokonania cesji Pakietu na osobę trzecią, warunkiem jest poinformowanie mailowe CTBW o takim fakcie na adres biuro@taniecpoznan.pl oraz uzyskanie zgody CTBW na takie działanie. Osoba trzecia będąca podmiotem cesji musi nabyć Kartę Klienta CTBW oraz przejść pełny proces rejestracji w CTBW.
 4. W uzasadnionych przypadkach, wynikających ze stanu zdrowia Uczestnika i potwierdzonych zaświadczeniem lekarskim, CTBW zwróci na wniosek Uczestnika kwotę pozostałą do wykorzystania w danym Pakiecie. Jednocześnie CTBW zastrzega sobie prawo do potrącenia opłaty administracyjnej, której wysokość wskazana jest w Cenniku.
 1. Zajęcia indywidualne
 1. Zajęcia indywidualne można wykupić pojedynczo lub w Pakiecie.
 2. Wysokość opłat za zajęcia indywidualne wskazana jest w Cenniku. Opłaty należy wnieść w sposób analogiczny, jak wskazuje § 2 pkt. I.
 3. W przypadku wykupienia Pakietu Zajęć indywidualnych, Klient jest zobowiązany do imiennego wskazania użytkownika Pakietu. Nie ma możliwości rezygnacji z wykupionego Pakietu lub otrzymania zwrotu za niewykorzystaną jego część.
 4. Pakiet Zajęć indywidualnych ma określony termin ważności, po którego upłynięciu nie ma dalszej możliwości korzystania z niego.
 5. Pakiety Zajęć indywidualnych występują w dwóch formach: 5 lekcji do realizacji w okresie 2 miesięcy lub 10 lekcji do realizacji w okresie 4 miesiące od daty opłacenia.
 6. Zajęcia indywidualne należy umawiać telefonicznie lub osobiście w placówce CTBW. Terminy Zajęć indywidualnych są ustalane z Uczestnikiem w zależności od dyspozycyjności wybranego Instruktora oraz dostępności sal tanecznych w CTBW. Ustalenie terminów dokonywane jest z wyprzedzeniem nie większym, niż jeden miesiąc.
 7. Uczestnik może wybrać konkretnego Instruktora, z którym decyduje się odbywać Zajęcia indywidualne. Cena Zajęć indywidualnych może różnić się w zależności od osoby wybranego Instruktora.
 8. Uczestnik ma możliwość zmiany Instruktora w dowolnym momencie korzystania z Pakietu Zajęć indywidualnych, z zastrzeżeniem możliwej zmiany ostatecznej ceny Pakietu.
 9. Odwołanie Zajęć należy zgłosić w sposób wskazany w § 2, pkt. II. W przypadku nieodwołania Zajęć i niepojawienia się w ustalonym terminie, CTBW będzie uprawniona do żądania od Uczestnika zapłaty 50 zł tytułem zwrotu poniesionych kosztów organizacji Zajęć.
 10. W wyjątkowych przypadkach, w których odbycie się lekcji w danym terminie nie będzie możliwe z przyczyn leżących po stronie CTBW, CTBW niezwłocznie skontaktuje się z Uczestnikiem z propozycją odbycia lekcji z innym Instruktorem lub zorganizowania lekcji w innym terminie. W przypadku, w którym sytuacja opisana w zdaniu poprzedzającym spowoduje upływ terminu ważności karnetu na pakiet lekcji indywidualnych, termin jego ważności ulegnie odpowiedniemu przedłużeniu.
 11. Spóźnienie się na Zajęcia przez Uczestnika nie zmienia godziny ich zakończenia.
 12. CTBW zastrzega sobie prawo prowadzenia jednocześnie na jednej sali tanecznej kilku lekcji indywidualnych dla różnych Uczestników.
 1. Karnet Full Pass 
 1. Karnet Full Pass uprawnia do wstępu na Zajęcia wyłącznie wskazaną w nim osobę i nie może być odstępowany lub wykorzystywany przez osoby trzecie.
 2. Nie ma możliwości przeniesienia cesją własności Karnetu Full Pass na osoby trzecie.
 3. Karnet Full Pass uprawnia do udziału w Zajęciach w dowolnych Grupach, w których są wolne miejsca.
 4. Full Pass obowiązuje jedynie podczas Roku, z wyłączeniem ferii zimowych oraz wakacji letnich.
 5. Karnet Full Pass jest bezzwrotny, niezależnie od stopnia jego wykorzystania. Użytkownik Karnetu Full Pass sam decyduje w jaki sposób wykorzysta Karnet. Mając na względzie fakt, że usługa nim objęta należy do oferty specjalnej, umożliwiającej Uczestnikowi uzyskanie znaczącego upustu cenowego i możliwość nieograniczonego udziału w dowolnych Zajęciach, nieobecność Uczestnika nie stanowi podstawy do żądania przez niego zwrotu pieniędzy, przedłużania terminu ważności Karnetu Full Pass lub innych zmian w związku z terminem obowiązywania Karnetu.
 6. Wykupienie Karnetu Full Pass nie łączy się z innymi rabatami ani promocjami.
 7. Wykupienie Karnetu Full Pass w jednym miesiącu nie zobowiązuje Uczestnika do wykupienia Karnetu Full Pass w kolejnych okresach rozliczeniowych.
 • 3. Płatności

 

 1. Płatności za Zajęcia można dokonać w formie gotówkowej lub za pośrednictwem karty płatniczej w siedzibie CTBW albo przelewem na numer konta:

SANTANDER BANK POLSKA S.A., 70 1090 1362 0000 0001 4396 7001

Opis przelewu powinien zawierać w tytule nazwę wybranych Zajęć, Grupy datę, której opłata dotyczy wraz imieniem i nazwiskiem Uczestnika.

 1. Wszelkie ceny za usługi świadczone przez CTBW wskazane są w Cenniku.
 2. Zwrot wpłaconych opłat w oparciu o Regulamin i Cennik realizowany jest na dwa sposoby: gotówką w recepcji CTBW lub przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Uczestnika.
 3. W przypadku, gdy Uczestnik chce otrzymać zwrot w formie gotówki i kwota zwrotu przekracza 100 zł, powinien dzień wcześniej telefonicznie zgłosić chęć odbioru pieniędzy.
 4. W przypadku chęci uzyskania faktury VAT za usługi świadczone przez CTBW lub towary nabyte w CTBW obowiązkiem Klienta jest zgłoszenie tego faktu przed dokonaniem zapłaty.
 5. W przypadku dokonywania opłaty za pomocą przelewu bankowego, Klient ma obowiązek podać w jego tytule dodatkowo informacje o chęci otrzymania faktury VAT poprzez dopisanie do tytułu przelewu „FAKTURA VAT“ i przesłania na adres e-mail CTBW danych koniecznych do wystawienia faktury.
 6. W przypadku braku wymaganych danych CTBW nie ponosi odpowiedzialności za błędne lub opóźnione zaksięgowanie płatności.
 7. W przypadku, w którym Klient nie zgłosi CTBW chęci otrzymania faktury VAT w sposób opisany w punktach powyżej, Klient otrzyma paragon z kasy fiskalnej a wystawienie faktury będzie niemożliwe.
 8. W przypadku zapisania się na Zajęcia i nie uiszczenia Opłaty rezerwacyjnej w określonym terminie i kwocie, Klient nie zostanie dopuszczony do udziału w Zajęciach a jego rezerwacje zostaną usunięte.
 9. W przyadku wpłacenia Opłaty rezerwacyjnej po terminie lub w innej kwocie, niż wynikającej z Cennika, CTBW nie gwarantuje rezerwacji miejsca w Grupie. W przypadku wcześniejszego wypełnienia limitu Grupy, Opłata rezerwacyjna zostanie zwrócona Klientowi.
 10. W przypadku wniesienia Opłaty rezerwacyjnej za pośrednictwem przelewu bankowego, Uczestnik jest zobowiązny do poinformowania o tym CTBW poprzez przesłanie na adres email: centrum@taniecpoznan.pl potwierdzenia przelewu w formie dokumentu elektronicznego.
 • 4. Ochrona danych osobowych

 

 1. Każdy Uczestnik Zajęć organizowanych przez CTBW jest zobowiązany do zapoznania się i stosowania postanowień Polityki prywatności dostępnej na stronie www.taniecpoznan.pl/polityka-prywatnosci.
 2. Administratorem danych osobowych Klientów jest CTBW.
 3. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych są tożsame z danymi kontaktowymi Administratora.
 4. Jako podmiot przetwarzanych danych, każdy Klient ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia takich danych. Ponadto, Klient ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, której udzielił Administratorowi. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.
 5. Klienci, Uczestnicy Zajęć i wszystkie osoby trzecie mają prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. CTBW informuje, iż dysponuje monitoringiem, mającym na celu zapewnienie porządku oraz bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie CTBW. Miejsca objęte monitoringiem są oznakowane odpowiednimi piktogramami. CTBW informuje, że nagrania pochodzące z monitoringu będą służyły jedynie celom wskazanym w Regulaminie.
 7. Pozostałe, bardziej szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są w Polityce prywatności CTBW.
 • 5. Prawa własności intelektualnej i marketing
 1. CTBW zastrzega sobie prawo do produkcji filmów wideo, fotografii, nagrań audio i innych publikacji, w jakiejkolwiek formie, a także materiałów utrwalających i promujących funkcjonowanie CTBW, w tym przebieg Zajęć, które mogą zawierać wizerunek Uczestnika, w tym jego imię i głos.
 2. Jednocześnie CTBW informuje, że w przypadku chęci wykorzystania wizerunku Uczestnika w formie innej niż jako szczegół całości takiej jak ogólny kadr wykonany podczas Zajęć lub imprez organizowanych przez CTBW wystąpi do Uczestnika z prośbą o wyrażenie zgody na takie rozpowszchenianie jego wizerunku.
 3. Uczestnik lub działający w jego imieniu Klient nieodpłatnie wyraża zgodę na utrwalenie wizerunku Uczestnika w trakcie zajęć oraz podczas uczestnictwa w imprezach okolicznościowych organizowanych przez CTBW. Jednocześnie CTBW zobowiązuje się nie rozpowszechniać wizerunku Uczesników bez ich zgody, w sposób inny niż wskazany w pkt. 2.
 4. Korzystanie przez Uczestnika na terenie CTBW z aparatów i kamer, a także innych urządzeń utrwalających obraz i/lub dźwięk, bez zgody CTBW, jest zabronione.
 5. Wszelkie prawa własności intelektualnej do materiałów reklamowych, znaków słownych lub graficznych, nazw, obrazów, grafiki, efektów dźwiękowych oraz choreografii przysługują wyłącznie CTBW lub jego partnerom, którzy przekazali określone materiały CTBW do użytkowania.
 6. Korzystanie z usług świadczonych przez CTBW nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestnika części lub całości praw własności intelektualnej do jakichkolwiek utworów prezentowanych lub tworzonych w CTBW przez jej pracowników, współpracowników, Klientów lub Uczestników biorących udział w Zajęciach.
 7. Zabronione jest bez zgody CTBW wyrażonej na piśmie: kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach praw własności intelektualnej do treści, o których mowa w ust. 5.
 • 6. Reklamacje
 1. W sytuacji niewykonania lub nienależytego wykonania usługi przez CTBW, Klient może złożyć reklamację na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysłanej na adres biuro@taniecpoznan.pl.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres osoby składającej reklamację oraz opis przyczyn lub powodów reklamacji, a także oczekiwany sposób jej rozpatrzenia.
 3. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia stanowiącego jej podstawę.
 4. CTBW udziela odpowiedzi na reklamację drogą elektroniczną na wskazany przez reklamującego adres poczty elektronicznej lub w formie pisemnej na adres podany przez reklamującego, w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
 5. Jeżeli reklamacja nie spełnia warunków formalnych, o których wyżej mowa, CTBW wezwie reklamującego do jej uzupełnienia w terminie nie dłuższym niż 7 dni, wraz z pouczeniem, iż w przypadku braku uzupełnienia w oznaczonym terminie reklamacja zostanie pozostawiona bez rozpoznania.
 6. CTBW jest uprawniona do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania w sytuacji złożenia jej po terminie lub jej nie uzupełnienia przez składającego w terminie, a także wówczas, gdy jej rozpoznanie stało się niemożliwe.
 7. CTBW może pozostawić reklamację bez rozpoznania:
 1. jeżeli reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej w Regulaminie, w takim przypadku odpowiedź na reklamacje zawiera odesłanie do stosownego dokumentu;
 2. jeżeli pochodzi od osoby trzeciej, która nie posiada stosownego upoważnienia lub pełnomocnictwa;
 3. jeżeli reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej uprzednio w odpowiedzi na poprzednie zgłoszenie reklamacyjne. W takim przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownej korespondencji.
 • 7. Postanowienia końcowe
 1. Bezpieczeństwo
 1. Uczestnicy zajęć nie są ubezpieczani przez CTBW od następstw nieszczęśliwych wypadków. CTBW nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe nieszczęśliwe wypadki w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. CTBW nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje Uczestników, jak również inne szkody na ich osobie, jak również w ich mieniu, wynikające z sytuacji niezależnych od CTBW, a także zawinionych przez Uczestnika, lub do których Uczestnik się przyczynił. W celu ewentualnego zabezpieczenia się na wypadek takich zdarzeń Uczestnik winien zawrzeć umowę ubezpieczenia we własnym zakresie.
 3. Uczestnicy zobowiązani są przestrzegać zarówno na terenie CTBW, jak i w trakcie Zajęć, ogólnie przyjętych norm dobrego zachowania tak, aby nie przeszkadzać innym Uczestnikom w korzystaniu z oferty CTBW.
 4. Za zachowanie porządku w trakcie Zajęć odpowiedzialny jest Instruktor je prowadzący.
 5. Osoby, które nie przestrzegają Regulaminu CTBW, mogą zostać skreślone z listy Uczestników zajęć, co będzie równoznaczne w skutkach z rezygnacją z zajęć przez samego Uczestnika.
 6. Uczestnicy są zobowiązani zgłaszać Instruktorowi przed zajęciami wszelkie dolegliwości zdrowotne, złe samopoczucie, urazy, kontuzje oraz wszelkie informacje dotyczące ich stanu zdrowia, na które wpływ może mieć udział w Zajęciach. Poprzez przystąpienie do udziału w Zajęciach Uczestnik oświadcza, że nie ma przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń.
 7. Przebywanie na salach tanecznych jest dozwolone tylko za wiedzą i zgodą Instruktora.
 8. Zaleca się również dla bezpieczeństwa i komfortu własnego, a także komfortu innych Uczestników, zmianę odzieży przed wejściem na salę na strój sportowy (jeśli wymaga tego dany styl tańca). Informacji o zalecanym obuwiu i stroju udziela Instruktor lub recepcja CTBW.
 9. Osoby przebywające na terenie szkoły CTBW zobowiązane są do przestrzegania przepisów bhp i p.poż. obowiązujących na terenie CTBW, jak również do zachowania czystości i poszanowania mienia CTBW.
 10. Uczestnik oczekujący na zajęcia powinien przebywać w miejscu do tego przeznaczonym, nie zakłócając porządku ani pracy CTBW.
 11. Za rzeczy wartościowe Uczestników, CTBW odpowiada tylko w przypadku udowodnionego wykroczenia lub przestępstwa, którego sprawcą jest pracownik lub przedstawiciel CTBW. W celu zapewnienia bezpieczeństwa rzeczom wartościowym Uczestnikom, CTBW oddaje do dyspozycji Uczestników indywidualnie zamykane szafki. W przypadku pozostawienia rzeczy wartościowych poza zamkniętą szafką, Uczestnik jest osobiście odpowiedzialny za swoje rzeczy wartościowe.
 12. W przypadku kradzieży Uczestnik Zajęć powinien niezwłocznie poinformować o zdarzeniu pracownika recepcji CTBW, który ma obowiązek poinformować o zdarzeniu odpowiednie służby.
 13. Na terenie CTBW obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz posiadania i zażywania środków odurzających.
 14. Na teranie CTBW obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt, rowerów i innych pojazdów mechanicznych a także zakaz wnoszenia przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia innych osób.
 15. Na salach, na których odbywają się Zajęcia, obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych, wnoszenia jedzenia i ciepłych napojów. Wyjątkiem są zimne napoje w zakręcanych butelkach, które mogą być wnoszone i spożywane w miejscu i czasie wskazanym przez Instruktora.
 1. Obowiązywanie i zmiany Regulaminu
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.
 2. Zmiany Regulaminu są publikowane na stronie www.taniecpozan.pl a Regulamin dostępny jest w recepcji CTBW.
 3. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie udostępniona nie później niż na 14 dni przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.
 4. Zmiany Regulaminu i Cennika nie mają wpływu na czynności dokonane przed wejściem w życie takich zmian.
 5. Nie wymaga zmiany nn. Regulaminu wprowadzanie przez CTBW promocji, konkursów oraz dodatkowych usług a także Cennika CTBW.
 • Postanowienia końcowe
 1. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność finansową i materialną wobec CTBW za szkody powstałe w wyniku jego celowego działania.
 2. Nieważność jednego z postanowień Regulaminu stwierdzona orzeczeniem właściwego sądu, nie powoduje nieważności pozostałych postanowień.
 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu gwarantują prawa konsumenta przysługujące na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego.

Poznań, 02.01.2020r.